Logo
Trung Tâm Dạy Nghề Lái Xe Sài Gòn

Tận Tâm Vì Sự An Toàn

hotline

Thông tin tra cứu

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP NGÀY 17.19/02/2020

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP NGÀY 17/02/2020
    STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ CMND HẠNG TÌNH TRẠNG
    1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG AN 06/11/1982 272432732 B2 LT+SH+ĐT
    2 HOÀNG TRỌNG BÌNH 17/01/1992 272127541 B2 LT+SH+ĐT
    3 NGỤY CAO BÌNH 17/09/1992 272112176 B2 LT+SH+ĐT
    4 NGUYỄN HUY BÌNH 20/11/1987 205287666 B2 LT+SH+ĐT
    5 TRẦN HOÀNG BỮU 04/11/1998 272594406 B2 LT+SH+ĐT
    6 NGUYỄN MINH CHIẾN 05/10/2000 272699537 B2 LT+SH+ĐT
    7 BÙI CÔNG CHÍNH 01/09/1994 272530890 B2 LT+SH+ĐT
    8 NGUYỄN TRUNG ĐẠO 22/11/1983 271545126 B2 LT+SH+ĐT
    9 NGUYỄN PHẠM HOÀNG ĐẠT 20/02/2000 272767324 B2 LT+SH+ĐT
    10 LÊ THANH ĐIỀN 16/02/1985 312104929 B2 LT+SH+ĐT
    11 NGUYỄN KHẮC DƯƠNG 11/09/1991 26091003833 B2 LT+SH+ĐT
    12 LÊ HOÀNG DUY 13/03/2000 272739362 B2 LT+SH+ĐT
    13 NGUYỄN ĐỨC DUY 13/07/1990 271976002 B2 LT+SH+ĐT
    14 NGUYỄN VĂN DUY 26/06/1991 371479130 B2 LT+SH+ĐT
    15 ĐỖ THỊ KHÁNH DUYÊN 11/11/1994 272521200 B2 LT+SH+ĐT
    16 VŨ NGỌC GIANG 24/11/1996 272545025 B2 LT+SH+ĐT
    17 TRẦN HẬU GIÁP 08/03/2000 184395115 B2 LT+SH+ĐT
    18 ĐẶNG VIỆT HÀ 13/03/1982 271535723 B2 LT+SH+ĐT
    19 LÊ HOÀNG HẢI 14/09/1997 272739361 B2 LT+SH+ĐT
    20 ĐÀO ĐỨC HIỀN 22/09/2001 272855453 B2 LT+SH+ĐT
    21 PHẠM THANH HIẾU 16/06/1989 271858167 B2 LT+SH+ĐT
    22 NGUYỄN TIẾN HOÀI 16/12/1986 272896568 B2 LT+SH+ĐT
    23 NGUYỄN XUÂN HOÀNG 15/12/1968 270710218 B2 LT+SH+ĐT
    24 MẠC THỊ HỢP 10/10/1985 271671135 B2 LT+SH+ĐT
    25 HỒ THỊ HUẾ 10/07/1991 272193512 B2 LT+SH+ĐT
    26 VÕ KHẮC HÙNG 01/06/1995 184176998 B2 LT+SH+ĐT
    27 VŨ MINH HƯNG 20/04/1997 272680124 B2 LT+SH+ĐT
    28 TRỊNH VĂN KHẮC 24/06/1970 271012235 B2 LT+SH+ĐT
    29 ĐINH VĂN LÂM 10/03/1977 271252479 B2 LT+SH+ĐT
    30 HỒ THỊ LANH 10/05/1987 049187000233 B2 LT+SH+ĐT
    31 NGUYỄN NGỌC ANH LINH 25/12/1990 272229339 B2 LT+SH+ĐT
    32 PHẠM THANH LONG 23/01/1988 271781176 B2 LT+SH+ĐT
    33 BÙI CÔNG MINH 14/10/1996 272666640 B2 LT+SH+ĐT
    34 LÊ THỊ THANH NHUNG 22/10/1996 025652852 B2 LT+SH+ĐT
    35 NGUYỄN HOÀNG THƯ PHỤNG 29/03/1999 272828118 B2 LT+SH+ĐT
    36 NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯỢNG 12/12/1988 271979070 B2 LT+SH+ĐT
    37 NGUYỄN THỊ QUỲNH 20/10/1978 272193874 B2 LT+SH+ĐT
    38 PHẠM THANH SANG 01/03/1985 271673327 B2 LT+SH+ĐT
    39 NGUYỄN KIM TÀI 11/02/1993 272272069 B2 LT+SH+ĐT
    40 HOÀNG THỊ THIỆN TÂM 21/09/1992 272266186 B2 LT+SH+ĐT
    41 NGỤY THỊ THU 25/09/1988 271789159 B2 LT+SH+ĐT
    42 NGUYỄN THỊ XUÂN THU 10/09/1992 272144446 B2 LT+SH+ĐT
    43 HUỲNH THANH THƯ 01/07/1995 25494023 B2 LT+SH+ĐT
    44 TRẦN MẠNH THUẬN 05/05/1985 271837688 B2 LT+SH+ĐT
    45 ĐOÀN THỊ THỦY TIÊN 19/02/1970 270328525 B2 LT+SH+ĐT
    46 NGUYỄN BÁ TRÔNG 10/04/1974 272638081 B2 LT+SH+ĐT
    47 NGUYỄN THẾ TRỌNG 1/24/1993 241475993 B2 LT+SH+ĐT
    48 HOÀNG TRUNG TUẤN 20/08/1988 271813544 B2 LT+SH+ĐT
    49 VĂN DUY VIỆT 23/09/1997 079097008847 B2 LT+SH+ĐT
    50 CHÂU MINH HIẾU 8/19/2001 272687307 B2 LT+SH+ĐT
    51 TÔ CÔNG CHÍNH 06/08/1996 272457845 B2 LT+SH+ĐT
    52 NGUYỄN THANH LONG 16/09/1985 271681541 B2 LT+SH+ĐT
    53 TÔ KHÁNH PHONG 01/01/1983 381353038 B2 LT+SH+ĐT
    54 ĐINH NGỌC ĐỨC 19/12/1984 271665794 B2 LT+SH+ĐT
    55 NGUYỄN HỮU HẠNH 1/1/1970 381099423 B2 LT+SH+ĐT
    56 ĐOÀN QUANG ANH 02/04/1989 271815920 C LT+SH+ĐT
    57 NGUYỄN HIẾU THIỆN 6/19/1984 271618636 C LT+SH+ĐT
    58 TRẦN VĂN THÔNG 11/11/1985 079085005685 B2 LT+SH+ĐT
    59 NGUYỄN THẾ PHƯƠNG 10/12/1977 271557197 B2 SH+ĐT
    60 TĂNG THỊ TRANG 15/01/1991 241212233 B2 SH+ĐT
    61 NGUYỄN THỦY SƠN 01/01/1972 079072012480 B2 SH+ĐT
    62 NGUYỄN VĂN ĐẠT 05/11/1982 272929080 B2 SH+ĐT
    63 NGUYỄN VĂN NGÔN 16/06/1991 272012277 B2 SH+ĐT
    64 NGUYỄN VĂN LẬP 20/09/1979 211675728 B2 SH+ĐT
    65 HOÀNG THỊ NHÀN 14/07/1982 172252662 B2 SH+ĐT
    66 BÙI THỤY HỒNG PHI 22/05/1993 079192009047 B2 SH+ĐT
    67 BÙI THÚY HẰNG 21/06/1984 271751273 B2 SH+ĐT
    68 PHẠM QUANG HỮU 10/10/1973 025169753 B2 SH+ĐT
    69 NGUYỄN THỊ BÍCH 7/17/1979 272662048 B2 LT+SH+ĐT
    70 PHAN VŨ LINH 15/10/1992 341640077 C LT+SH+ĐT